پنج شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • استـــاندارد ICB

    استـــاندارد ICB، سلسله ای 4 مرتبه ای از شــایستــگي های مدیــر پــروژه تعریف شده است، که مفاهیم اولیه، فعالیت‌ها و تجربیات، مهارت‌ها، کارکردها، فرآیندهای مدیریتی، روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهایی که معمو…

  • Imagine Losing 20 Pounds In 14 Days!

    Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans …