مدیریت ساخت
مرور رده

مدلهای تصمیم گیری

انواع مدلهای تصمیم گیری،MADM,MODM,AHP,شبکه های عصبی