مدیریت ساخت

مدیریت محدوده پروژه (Project Scope Management)

pmpfifthedition1

مديريت محدوده پروژه، شامل فرآيندهاي موردنياز جهت اطمينان از اينكه پروژه شامل كارهاي موردنياز و فقط كارهايي موردنياز براي تكميل موفقيت آميز پروژه مي باشد. اساساً مديريت محدوده پروژه در رابطه با تعريف و كنترل آنچه در پروژه وجود دارد و آنچه وجود ندارد، است. فرآيندهاي مديريت محدوده شامل موارد زير مي شوند :

2-1- جمع آوري الزامات :
جمع آوري الزامات، فرآيند تعريف و مستندسازي نيازمندي هاي ذي نفعان، جهت تأمين اهداف پروژه است. موفقيت پروژه، مستقيماً تحت تأثير توجه به ثبت و مديريت الزامات محصول و پروژه است. الزامات، شامل نيازها و انتظارات كمي و مستند حاميان، مشتري و ديگر ذ ينفعان است. اين الزامات نيازمند استخراج، تحليل و ثبت تفضيلي هستند تا اينكه وقتي فاز اجراي پروژه آغاز شود، مورد سنجش قرار گيرند. جمع آوري الزامات، به تعريف و مديريت انتظارات مشتري مي پردازد.

2-2-تعريف محدوده :
تعريف محدوده، فرآيند توسعه يك شرح تفضيلي از پروژه و محصول است. آماده سازي يك بيانيه تفضيلي محدوده پروژه، براي موفقيت پروژه حياتي است و بر آن اساس، اقلام قابل تحويل اصلي، فرضيات و محدوديتهايي كه در آغاز پروژه، ثبت شد هاند، تعريف مي شوند. در طول برنامه ريزي، محدوده پروژه با توجه به اطلاعات بيشتري كه از

2- مديريت محدوده پروژه :
مديريت محدوده پروژه، شامل فرآيندهاي موردنياز جهت اطمينان از اينكه پروژه شامل كارهاي موردنياز و فقط كارهايي موردنياز براي تكميل موفقيت آميز پروژه مي باشد. اساساً مديريت محدوده پروژه در رابطه با تعريف و كنترل آنچه در پروژه وجود دارد و آنچه وجود ندارد، است. فرآيندهاي مديريت محدوده شامل موارد زير مي شوند :

2-1- جمع آوري الزامات :
جمع آوري الزامات، فرآيند تعريف و مستندسازي نيازمندي هاي ذي نفعان، جهت تأمين اهداف پروژه است. موفقيت پروژه، مستقيماً تحت تأثير توجه به ثبت و مديريت الزامات محصول و پروژه است. الزامات، شامل نيازها و انتظارات كمي و مستند حاميان، مشتري و ديگر ذ ينفعان است. اين الزامات نيازمند استخراج، تحليل و ثبت تفضيلي هستند تا اينكه وقتي فاز اجراي پروژه آغاز شود، مورد سنجش قرار گيرند. جمع آوري الزامات، به تعريف و مديريت انتظارات مشتري مي پردازد.

2-2-تعريف محدوده :
تعريف محدوده، فرآيند توسعه يك شرح تفضيلي از پروژه و محصول است. آماده سازي يك بيانيه تفضيلي محدوده پروژه، براي موفقيت پروژه حياتي است و بر آن اساس، اقلام قابل تحويل اصلي، فرضيات و محدوديتهايي كه در آغاز پروژه، ثبت شد هاند، تعريف مي شوند. در طول برنامه ريزي، محدوده پروژه با توجه به اطلاعات بيشتري كه از پروژه كسب شده است و با مشخصات بيشتري، تعريف و تشريح مي گردد. ريسك هاي موجود، فرضيات و محدوديت ها، به صورت كامل تحليل شده و ريسك ها، فرضيات و محدودي تهاي بيشتري، در صورت نياز افزوده خواهند شد.

2-3- ايجاد ساختار شكست كار :
فرآيند تقسيم اقلام قابل تحويل و كارهاي پروژه به اجزايي كوچك تر و با قابليت مديريت بيشتر ،WBS ايجاد است. ساختار شكست كار، تجزيه سلسله مراتبي، بر مبناي اقلام قابل تحويل كاري است كه بايد توسط تيم پروژه، در بيانگر ،WBS راستاي اهداف پروژه و ايجاد اقلام قابل تحويل مورد نياز، اجرا گردد كه در آن، هر سطح پايين تري از محدوده كلي پروژه را سازماندهي و تعريف مي كند و بيانگر كاري است ، WBS. تعاريف مفصل تري از كارهاي پروژه است كه در بيانيه محدوده پروژه مصوب فعلي، مشخص شد ه است.

2-4- تأييد محدوده :
تأييد محدوده، فرآيندي رسمي جهت پذيرش اقلام قابل تحويل تكميل شده پروژه است. تأييد محدوده شامل بازنگري اقلام قابل تحويل در حضور مشتري و حاميان، جهت اطمينان از اينكه آنها به طور رضايت بخشي تكميل شده اند، مي باشد و همچنين اخذ پذيرش رسمي اقلام قابل تحويل توسط مشتري يا حاميان است. تأييد محدوده با كنترل كيفيت متفاوت است. زيرا تأييد محدوده، اساساً در رابطه با پذيرش اقلام قابل تحويل است، در حاليكه كنترل كيفيت به صحت اقلام قابل تحويل و تأمين نيازمندي هاي كيفيت مشخص شده براي آن مي پردازد. به طور كلي، كنترل كيفيت قبل از تأييد محدوده انجام مي گردد، اما اين دو فرآيند ميتوانند به صورت موازي نيز انجام شوند.

2-5- تعريف محدوده :
كنترل محدوده، فرآيند نظارت بر وضعيت محدوده پروژه و محصول و مديريت تغييرات در خط مبناي محدوده است. كنترل محدوده پروژه، اطمينان مي دهد كه تمامي تغييرات درخواست شده و اقدامات اصلاحي يا پيش گيرانه پيشنهادي، از طريق فرآيند كنترل تغيير يكپارچه مورد بررسي قرار م يگيرند. كنترل محدوده پروژه همچنين جهت مديريت تغييرات واقعي اتفاق افتاده، استفاده مي شود و با ديگر فرآيندهاي كنترل، يكپارچه مي گردد. تغييرات كنترل نشده را غالباً خروج از محدوده پروژه مي نامند. تغييرات اجتناب ناپذيرند، در نتيجه بايد برخي از انواع فرآيند كنترل تغيير را مورد استفاده قرار دهيم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.