دوره های آموزشی

کارگاه مدیریت پروژه

برای مدیریت موفق هر پروژه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای پروژه، سازمان‌ نیاز به مدیران و کارشناسان با شایستگی‌هایی همچون توان بالا در رهبری،‌ مدیریت تیم پروژه، مدیریت پیمانکاران و کارفرما ، همکاری، قدرت گزارش‌گیری و گزارش‌دهی دارند. از این‌رو و برای درک بهتر مفاهیم، ابزار و روش‌ها مربوط به مدیریت پروژه‌ها انستیتو مدیریت ‌پروژه آمریکا، PMI، به‌خوبی مدیریت‌پروژه را در ده بخش جداگانه تحلیل و معرفی‌کرده ‌است. این ده بخش بر اساس استاندارد Project Management Body Of Knowledge که به‌اختصار با نام PMBOK-6th شناخته ‌می‌شود، می‌باشد. در این دوره شرکت کنندگان ضمن تسلط بر بخشهای مختلف استاندارد با نحوه کاربست این ده حوزه در پروژه ها آشنا می شوند.

سرفصل مطالب:

 • معرفی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK
 • معرفی مشخصات پروژه، اشتراکات و تفاوتهای پروژه و تولید ، تعریف مدیریت پروژه، فرآیندهای مدیریت پروژه ، ارکان یک سیستم مدیریت پروژه
 • مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه
 • فرآیند مدیریت پروژه ، چرخه عمر پروژه و مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 2017
 • مدیریت محدوده پروژه – Project Scope Management
 • با اجرای این فرایندها اطمینان می‌شود تمام کارهای تعیین شده، (نه کم‌تر، نه‌بیش‌تر، نه غیر از آن) اجرا شده است:
 • رسمیت دادن به پروژه یا بخشی از آن
  برنامه ریزی برای اجرای دستور کار: تهیه یک برنامه مکتوب به‏عنوان شالوده‌ گامهای بعدی
  تشریح دستور کار: تقسیم پروژه به اجزای کوچک قابل اجرا
  تطبیق دستورکار با قرارداد: رسمیت بخشیدن به پذیرش پروژه
  کنترل تغییرات دستور کار: کنترل تغییراتی که در حین اجرای پروژه لازم می‏آید
 • مدیریت زمان پروژه – Project Time Management
 • با اجرای این فرایندها اطمینان حاصل می‏شود که پروژه در سررسید مقرر به پایان می‏رسد.
 • تعریف فعالیتها: تعیین یکایک فعالیتهایی که از جمع آنها دستور کار پروژه اجرا می‏شود
  رده‏بندی فعالیتها: بازشناسی و ثبت وابستگی‏های متقابل فعالیتها
  برآورد زمان هر فعالیت: تعیین زمان لازم برای اجرای هریک از فعالیتها
  تهیه برنامه‏ی زمان‏بندی: رده‏بندی فعالیتها و تحلیل زمان اجرا و منابع لازم برای انجام هریک از آنها
  کنترل برنامه‏ زمان‏بندی: مدیریت تغییراتی که ممکن است در برنامه زمان‏بندی پدید آید
 • مدیریت هزینه پروژه – Project Cost Management
 • با اجرای این فرایندها اطمینان حاصل می‏شود که پروژه در چارچوب بودجه پیش‏بینی شده به‏پایان می‏رسد:
 • برنامه ریزی منابع: تعیین منابع (انسانی، مواد، تجهیزات) لازم برای اجرای پروژه در چارچوب زمان تعیین‌شده
  برآورد هزینه: تعیین اینکه تأمین هریک از منابع فوق حدوداً چقدر خرج برمی‏دارد
  بودجه‏بندی هزینه‏ها: تعیین بودجه‏ لازم برای تأمین هزینه‏های فوق
  کنترل هزینه‏ها: کنترل تغییرات پدید آمده در بودجه پروژه
 • مدیریت کیفیت پروژه – Project Quality Management
 • با اجرای این فرایندها یقین می‏شود اجرای پروژه با مشخصات کیفی ازپیش‏تعیین‏شده مطابقت دارد:
 • برنامه ریزی کیفیت: تعیین استانداردهای مربوط به پروژه و شیوه رعایت آنها
  تضمین کیفیت: ارزیابی مستمر نتایج کلی پروژه برای کسب اطمینان از رعایت استانداردهای مذکور
  کنترل کیفیت: نظارت بر پروژه از نظر تطبیق با استانداردهای مربوط و یافتن راهی برای پیرایش ناسازگاری‌ها
  مدیریت تدارکات پروژه – Project Procurement Managementمدیریت تدارکات پروژه یعنی تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز (از بیرون سازمان) برای اجرای دستور پروژه و شامل فرایندهای زیر است:
  برنامه‏ریزی تدارکات:‌ تعیین اینکه چه کالا یا خدماتی،‌چه‏وقت باید تأمین شود
  برنامه‏ریزی برای مناقصات (و استعلام‌ها): مستندسازی مشخصات کالاها و تعیین منابع تأمین بالقوه
  برگزاری مناقصات: دریافت پیشنهادها
  گزینش برنده: تعیین مناسب‏ترین فروشنده یا پیمانکار (نه لزوماً صاحب ارزان‌ترین پیشنهاد)
  کنترل قرارداد: مدیریت روابط با فروشنده یا پیمانکار
  پایان دادن به قرارداد شامل روزآمد کردن و نگاه‌داری سوابق و مدارک برای استفاده‌های بعدی
 • مدیریت ارتباطات پروژه – Project Communications Management
 • اجرای این فرایندها اطمینان می‌آورد که اطلاعات پروژه،‌ به‏هنگام و به‏‏شیوه‏ای مناسب،‌ تولید، گردآوری،‌ پخش، نگهداری،‌ و رده‏بندی می‏شود:
 • برنامه‏ریزی ارتباطات: تعیین نیازهای اطلاعاتی هموندان: کی؟ ‌چه‏اطلاعاتی را؟ کی؟ چگونه؟ دریافت خواهد کرد
  پخش اطلاعات:‌ اجرای برنامه‏ مدیریت ارتباطات
  گزارشهای عملکرد: گردآوری و پخش اطلاعات مربوط به عملکرد پروژه (وضع کنونی،‌ پیش‌بینی‌ها)
  مستندسازی: ثبت سوابق تمام یا هربخشی از پروژه برای تحویل به کارفرما و استفاده آتی
 • مدیریت ریسک پروژه – Project Risk Management
 • مشتمل بر شناسایی وتحلیل سیستماتیک ریسکهای پروژه و واکنش مناسب به آنها به شرح زیر می باشد:
 • برنامه‏ریزی مدیریت ریسک: تعیین شیوه‏ برخورد با رویدادها و برنامه‏‏‏ریزی برای اجرای آنها
  بازشناسی ریسک: تعیین ریسکهای پروژه و مستندسازی ویژگیهای هرکدام
  تحلیل کیفی ریسک: دسته‏بندی و تعیین شدت پیامد هریک از ریسکها در صورت وقوع
  تحلیل کمی ریسک: اندازه‏گیری احتمال وقوع و پیامد ریسکها بر پروژه
  برنامه‏ریزی برای واکنش به‏ریسک: طراحی روشهایی برای افزایش فرصتها و کاهش تهدیدها
  کنترل ریسک: پاییدن ریسکهای مانده،‌ شناخت ریسک جدید،‌ اجرای برنامه کاهش ریسک،‌ و ارزیابی نتایج در حین اجرا
 • مدیریت ذینفعان پروژه – Project Stakeholder Management
 • شامل فرایندهای زیر است و اجرای آنها سبب شناسایی تحلیل و مدیریت ذینفعان گوناگون پروژه می‏شود:
 • شناسایی ذینفعان پروژه
  برنامه ریزی ذینفعان پروژه
  مدیریت تعاملات ذینفعان پروژه
  کنترل تعاملات ذینفعان پروژه
  مدیریت منابع پروژه – Project Resource Managementمدیریت منابع یعنی شناسایی، جذب و مدیریت کلیه منابعی که برای خاتمه موفقیت‌آمیز یک پروژه نیاز است. این فرآیندها اطمینان حاصل می‌کنند که منابع صحیح در زمان و مکان مناسب به دست مدیر پروژه و تیم پروژه خواهد رسید:
  برنامه‌ریزی مدیریت منابع: فرایند تعریف چگونگی تخمین، تعیین، مدیریت و کاربری منابع فیزیکی و انسانی پروژه
  تخمین منابع مورد نیاز فعالیت‌ها: فرآیند تخمین تعداد و نوع منابع انسانی، مقدار مواد و مصالح، تجهیزات و کلیه منابع مورد نیاز برا یانجام کارهای پروژه
  تعیین منابع: تعیین تیم پروژه، مواد و مصالح، تجهیزات، امکانات مورد نیاز و دیگر منابع مورد نیاز پروژه
  توسعه تیم پروژه: فرآیند بهبود شایستگی‌ها، عکس‌العمل اعضا و کلیه مسائل مربوط به تیم پروژه
  مدیریت تیم پروژه: فرآیند ردیابی اعضای تیم پروژه و تهیه بازخورد آنان، حل مشکلاتو مدیریت تغییرات تیم در جهت بهبود عملکرد پروژه
  کنترل منابع: اطمینان از اینکه تخصیص، نظارت و عملکرد منابع مصوب طبق برنامه‌ریزی است یا خیر.
  مدیریت یکپارچگی پروژه – Project Integration Management
 • شامل فرایندهای زیر است و اجرای آنها سبب همسازی، یکپارچگی و هماهنگی اجزای گوناگون پروژه می‏شود:
 • تدوین فرمان (منشور) پروژه: آغاز رسمی پروژه یا بخشی از آن
  تدوین گزاره مقدماتی پروژه: شرح مقدماتی و توصیفی دستورکار پروژه
  تدوین برنامه (جامع) پروژه: تلفیق برنامه‏های گوناگون برای به‏دست آوردن یک برنامه مدون، جامع، و سازگار
  هدایت و اجرای برنامه‏: اجرای برنامه‏ی مزبور

مخاطبین این دوره:

•مدیر عامل سازمان،مدیران پروژه ها و برنامه ها
• مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزی وکنترل پروژه
• و تمام افراد علاقه مند به حوزه مدیریت و کنترل پروژه

برچسب ها

دکتر علیرضا لرک

این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر علیرضا لرک با محققان، دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن